Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže

Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže

Súťaž vypísalo mesto Ružomberok na základe podnetu občianskej iniciatívy „Za nové hlavné námestie v Ružomberku." Občianska iniciatíva prišla s návrhom riešiť vymedzené územie ako  otvorené, veľkopriestorové, ktoré by plnilo úlohu hlavného námestia mesta Ružomberok. Platná územnoplánovacia dokumentácia rieši dané plochy formou blokovej mestskej zástavby, čo občianska iniciatíva nepovažuje za vhodné. Cieľom súťaže bolo overenie myšlienky občianskej iniciatívy z pohľadu toho, či má ich predstava v danom území opodstatnenie.


Typ súťaže:
urbanistická, vyhlásená v súlade s § 847 Zákona č. 40/1964.

Vyhlasovateľ súťaže:
Mesto Ružomberok

Predmet riešenia:
priestor ohraničený objektom Kultúrneho domu a ulicami Mostová, Medveckého, Madačova a Náhalku

Cieľ súťaže:
overiť nápad občianskej iniciatívy a vytvoriť koncepčný podklad pre dokončenie návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny

Súťaž bola vypísaná dňa 2.11.2006 ako verejná neanonymná. Termín dodania návrhov bol 29.11.2006. V danom termíne bolo predložených spolu 9 návrhov od 6 kolektívov. Súťažiaci dostali možnosť odprezentovať svoje návrhy na mestskom úrade v Ružomberku za účasti členov poroty, občianskej iniciatívy a širokej verejnosti. Na prezentácií bola prítomná regionálna televízia a zástupcovia regionálnej tlače.

Hodnotiaca porota zasadala dňa 13.12.2006 o 13:00 na Mestskom úrade v Ružomberku

Zasadnutia poroty sa zúčastnili jej členovia:
Ing.arch. Ján Petrek
Ing.arch. Anna Gočová
Ing.arch. Peter Bocko
Ospravedlnili sa:
Ing.arch. Martin Bišťan
Ing.arch. Pavol Fischer

Zasadnutia poroty s hlasom poradným sa zúčastnili  zástupcovia občianskej iniciatívy „ Za Nové hlavné námestie v Ružomberku" pán Ing. Miroslav Klíma a pán Ing. Peter Čerňák.

Zasadnutia poroty v tej časti, kedy porotcovia voľne komentovali a popisovali jednotlivé návrhy sa zúčastnili aj vlastníci pozemkov v riešenom území:
Pani Trangošová, pán Zajac, pán Surový, pán Tišťan, vlastníkov Kultúrneho domu a hotela zastupovali pán Čerňák a Ing.arch. Gábriš z firmy Bareas Bratislava.

Rozhodnutie o poradí súťažiacich a udelení cien:
Porota po vyhodnotení súťažných návrhov sa  zhodla udeliť dvom návrhom prvé ceny znížené, jednému návrhu druhú cenu a ostatným návrhom odmeny bez udania poradia nasledovne:Prvá cena znížená 10 000 Sk:
Mgr.art. Peter Beňo, Košice
Ing.arch. Roman Haviar

Kolektív autorov Beňo - Haviar vytvára kompozične vyvážené prostredie v podobe centripetálne ohraničeného námestia, ktorého ťažisko je posunuté smerom ku Kultúrnemu domu. Nosným organizačným a orientačným činiteľom námestia sa tak stávajú osy Madačovej a Mostovej ulice, čím sa docieľuje harmonický súlad s vektormi existujúcich gravitačných väzieb.  Vzájomná korelácia smerových súradníc protiľahlých fasád  tvorí geometrickú logiku, avšak nevyvoláva adekvátny vizuálny účinok.Autori spracovali aj druhý variant, kde akceptujú blok tvarovaný topológiou existujúcich súkromných pozemkov a navrhujú nové ohraničenie priestoru medzi ulicami Madačova a Mostová. Trojuholníková geometria pôdorysu však nemá jasnú centripetalitu, čo  autori  kompenzujú „vykusnutím" časti hmoty do segmentu bloku, ktorý je priľahlý ku Kultúrnemu domu.Prvá cena znížená 10 000 Sk:
Ing.arch. Drahoslava Bednárová, Praha
bArch. Peter Bednár
bArch. Zack Cooly USAKolektív autorov Bednárová a spol. vkladá do priestoru križovania Mostovej a Madačovej ulice originálne štylistické prvky s výrazným priestorovým účinkom, čím zvýrazňuje vysoký stupeň ťažiskovosti miesta a umocňuje jeho špecifickosť. Dominantné prvky priestor netvoria, ale do neho vstupujú a majú ambície stať sa tak jedným z elementov, ktoré tvoria charakteristické znaky identity mesta Ružomberok ako takého. Zrozumiteľné geometrické ohraničenie  je nahradené fixáciou vizuálnej pozornosti na komponenty s vyššou výrazovou hodnotou a priestor tak napriek tejto skutočnosti pôsobí dostatočne centripetálne. Ako vhodný synergický priestorový partner pôsobí otvorené nádvorie v bloku Kultúrneho domu. Autori spracovali aj druhý variant, kde akceptujú blok tvarovaný topológiou existujúcich súkromných pozemkov, pričom na druhej strane Madačovej ulice mechanicky aplikujú pôvodný koncept. Vzniká tak ťažiskový priestor, avšak bez adekvátneho priestorového prejavu.Druhá cena  8000 Sk:
Jarolím Antal, Miloslavov, Dunajská Lužná
Ondřej Aust, Ostrava

Kolektív Antal - Aust rieši územie radikálnou intervenciou do existujúcich hmôt na ulici Madačova, vytvára novú ulicu ako pokračovanie Náhalkovej ulice. Vznikajú tak dva oddelené klasické uličné bloky. Priestoru kríženia ulíc Madačova a Mostová priznáva najvyššiu ťažiskovosť a na zvýraznenie vysokého stupňa konektivity mu priraďujú ďalší priestorový element vo vnútrobloku Kultúrneho domu, ktorý však nepôsobí ako konkurencia, ale ako účinný synergický doplnok. V návrhu cítiť snahu o komponovanie intenzívne urbanizovanej štruktúry a vyvolanie pocitovej atmosféry veľkého moderného mesta.Odmena 4 000 Sk:
Michal Bálek, Kvačany
Marián Lucký

Kolektív autorov Bálek - Lucký predkladá návrh so zámerom priestor kompletne otvoriť, avšak vkladá sem presklený komponent, ktorý priestor rozdeľuje - vizuálne i organizačne na dve časti. Priestor na križovatke ulíc Mostová a Madačova má trojuholníkovú topológiu a vysokú centripetalitu bez ohľadu na to, či je oddeľujúci objekt transparentný, alebo nie. Naproti tomu priestor smerom ku nám. Hýroša je organizačne a funkčne rozdelený ulicou Medveckého, pričom kompozičný medzičlánok  vyčlenený  touto ulicou a preskleným objektom nemá jasne definované priestorové vyjadrenie ani význam a pôsobí skôr ako konkurenčný element voči priestoru za skleneným objektom smerom ku Kultúrnemu domu. Návrh zapája do organizmu riešenej štruktúry aj svah nám. A. Hlinku vytvorením novej ulice akoby pokračovanie ulice Medveckého.Odmena 4 000 Sk:
Ateliér B620, ktorý zastupujú:
Pavel Buryška, Ostrava
Ondřej Chybík, Modřice
Barbora Mikitová, Planá u Mariánských Lázní
Jan Vrbka, Brno-Bystrc
Spolupracovníci: Martin Poruba

Kolektív autorov B620 vytvára trojuholníkový, kompozične vyvážený priestor s výraznými znakmi centripetality, avšak topológia ohraničenia smeruje informáciu o pokračovaní ťažiskovej osi nie smerom na Madačovu ulicu, ale smerom na nám. Hýroša. Autori podľahli pokušeniu hľadať v priestore logiku geometrického usporiadania vychádzajúcu z existujúcich objektov a podriadili tejto logike koncepčnú filozofiu.Odmena 4 000 Sk:
Michal Krištof, Kláštor pod Znievom
Samuel Netočný, Poprad

Kolektív autorov Krištof-Netočný predložil dve alternatívy riešenia. V prvej alternatíve označenej ako „A" vytvára námestie priestor priľahlý ku objektu Kultúrneho domu, pričom sa lievikovo zužuje smerom ku nám. Hýroša a ďalej pokračuje ako ulica. Smerom ku Madačovej ulici  je hlavným orientačným elementom, ktorý poskytuje informáciu o pokračovaní námestia do ďalších hlavných interiérov mesta brána, ktorá však pri spätnom pohľade pôsobí ako bariéra vo výhľade na budovy a vežičky návršia nám. A. Hlinku, ktoré sú určujúcou vizuálnou hodnotou priestoru. Autori v textovej správe priznávajú uličnému prepojeniu medzi dvoma námestiami význam dôležitého činiteľa, ktorý „nasáva" vitalitu z jedného priestoru do druhého.

V návrhu „B" autori kompletne celý priestor otvárajú, avšak pravdepodobne intuitívne cítia, že dimenzia je príliš veľká a takto vytvorené námestie doplňujú stromovou alejou, ktorá je však voči myšlienke historicky osvedčenej schémy námestia protirečivá. Priestor tak pôsobí skôr ako aleja, alebo park, ako námestie.
Porota následne pristúpila ku komplexnému zhodnoteniu súťaže s cieľom odstupňovať ocenenia  a formulovať základnú formatívnu stratégiu. Hneď v úvode sa porotcovia zhodli na tom, že filozofiu hodnotenia treba postaviť nie na hľadaní víťaza, ale na „dešifrovaní pravdy o priestore," čo bolo a je určujúcim cieľom a zmyslom súťaže. Metodika hľadania pravdy vychádza z paradigmy proces orientovanej analýzy, ktorá hovorí o tom, že súčasťou informačného poľa sú komplexné javy vo vzájomnej súvzťažnosti bez toho, aby bol tomu ktorému javu a elementu prisudzovaný patologický význam. Každý jav a udalosť je signálom, prostredníctvom ktorého informačné pole vyjadruje istú implicitnú skutočnosť. Aj riešené územie je súčasťou informačného poľa, ktorého tkanivo je spriadané nielen okolitou hmatateľnou realitou, ale aj procesmi, ktoré táto realita vytvára, alebo provokuje. Preto je súčasťou informačného poľa aj samotná súťaž a procesy, ktoré jej predchádzali, ako aj samotní súťažiaci,  porotcovia i zástupcovia občianskej iniciatívy.  

Protagonisti súťaže sú chápaní nie ako riadiaci činiteľ, ktorý z vlastnej vôle niečo určuje, ale ako facilitátori /moderátori/ informačného kanála, prostredníctvom ktorého sa amplifikujú /zosilujú/  signály, ktoré zviditelňujú a ďalej rozvíjajú skryté významy prostredia. Prostredie má istý potenciál, formovaný informačným poľom a optimálne riešenie urbanizácie je také, ktoré s týmto potenciálom  najviac korešponduje. Riešiteľ -  urbanista  vedome hľadá kontúry fiktívnej reality, avšak pravda o priestore, jeho skrytý potenciál sa manifestuje cez jeho podvedomé procesy. Preto hodnotenie súťažných návrhov nehľadá chyby a pozitíva toho ktorého návrhu a neklasifikuje ho na stupnici zlý -dobrý, ale naopak, chápe každý návrh ako plnohodnotnú súčasť procesu hľadania.

V súlade s touto filozofiou sa porota rozhodla oceniť všetkých súťažiacich, s tým, že navrhla osobitne oceniť tie návrhy, ktoré sa najviac priblížili tomu, čo reprezentuje najpravdivejší výsledok hľadania. Dešifrovať skryté významy prostredia, jeho latentnú štruktúru prostredníctvom podvedomých prejavov kreatívnej práce skúma nielen procesová psychológia, ale dobré výsledky prinášajú aj inštrumenty teórie komplexity, pričom jedným z osvedčených postupov je grafická identifikácia názorovej korelácie.
Túto metódu aplikovala aj porota. Premietnutím všetkých návrhov do spoločnej matrice vznikol korelačný atraktor - obrazec s odstupňovanou intenzitou hustoty štruktúry, ktorá odlišuje plochy v území, ktoré majú ostať v každom prípade voľné -nezastavané od plôch, ktoré je potrebné urbanizovať. Z „hmly" atraktoru sa veľmi zreteľne „skondenzovali" jasne odlíšené a samostatné plochy dvoch námestí - námestia Š.N.Hýroša a nového námestia na križovatke Madačovej a Mostovej ulice navzájom prepojených kompaktnou ulicou.

Toto je  podstatným a najdôležitejším výsledkom hľadania odpovede na otázku, ktorá sa pýtala či má byť priestor riešený ako otvorený, alebo urbanizovaný.

Otázka bola presvedčivo zodpovedaná - medzi námestím Š.N.Hýroša a novým námestím na križovatke Mostovej a Madačovej ulice má byť vytvorený kompaktne zastavaný blok. Tým sa potvrdila správnosť regulatívov, ktoré definuje platný Územný plán mesta.

Z „kondenzátu" atraktorového obrazca sa zviditeľnil ďalší dôležitý záver: nové námestie  má tendenciu rozvinúť svoje pôsobenie smerom ku bloku Kultúrneho domu a to buď v podobe čiastočne autonómneho komponentu, alebo ako plnohodnotná súčasť hlavného priestoru.

Premietanie modelov do  matrice atraktoru  zviditeľnilo  tri návrhy, ktoré sa najviac priblížili obrazcu názorovej korelácie. Sú to návrhy kolektívov Beno-Haviar, Bednárová a Antal - Aust. Topológií ohraničenia priestorov sa najviac priblížil návrh Antal -Aust, avšak vzhľadom na nerealizovateľnosť jeho riešenia z dôvodu nutnosti asanácie existujúcich budov, bolo potrebné hľadať ďalší z dvojice ostávajúcich.

Kvôli presvedčivo vyznievajúcemu harmonickému súladu komponentov sa ako kandidát na uplatnenie prejavil návrh „A" autorov Beno-Haviar. Virtuálny film však prekvapivo ukázal, že z pohľadu chodca sa panoráma ohraničenia námestia v tomto návrhu odvíjala ako reťazec indiferentných akoby náhodne orientovaných fasád bez čitateľnej geometrie smerovej previazanosti. Vložením blokov tvorených existujúcou parcelizáciou sa chýbajúci poriadok zrazu objavil.

V kompozícií hmôt však stále chýbalo vyvrcholenie,  niečo čo stimuluje zážitok,  niečo, čo prináša vyššiu a špecifickú výrazovú hodnotu. Posolstvo v takomto duchu prináša návrh  Bednárová a kol., pričom jeho naliehavosť sa v návrhu manifestuje veľmi zreteľne. Aplikácia dominantných prvkov do topológie námestia zvýrazní jeho význam a jeho integráciu do spojitej kompozičnej sústavy ostatných nosných prvkov priľahlej mestskej štruktúry.

Vzápätí sa naplní i posolstvo, ktoré prináša kolektív Antal - Aust. - vyvolávať pocitovú atmosféru a dynamické životné prejavy veľkého a moderného  mesta. Nie je to však jediné posolstvo, ktoré tento návrh odkrýva. Aj prepojenie Náhalkovej ulice s Medveckého je rozumným organizačným faktorom, ktorý je potrebné realizovať. Obslužnú komunikáciu je možné prepojiť cez vnútroblok smerom na Medveckého ulicu pasážou vo fasáde, ktorá vyústi na rovnakom mieste, ako navrhuje Antal - Aust.

Porota sa zhodla na tom, že uvedené tri návrhy vzhľadom na ich určujúci prínos hore popísaný si zaslúži ocenenie a navrhla jeho výšku tak, ako je to uvedené v rozhodnutí.
Porota oznámila prítomným vlastníkom pozemkov výsledok hodnotenia s tým, že odporúča urbanizovať územie v parcelách tak, ako sú teraz vytýčené.

Porota odporučila obstarávateľovi aby výsledok hodnotenia  aplikoval do procesu spracovania územného plánu centrálnej mestskej zóny. 
 
Protokol poroty (doc - 53 kB)
  •  
Komentáre k článku
44
Curimoro

Curimoro

\"urbanista\": Velavazeny pan urbanista ing. urb. Petrek asi Atensku chartu nevidel ani z lietadla. Je pravda, ze nie vsetko z nej je pouzitelne aj na dnesnu dobu, ale rad by som vyzdvihol aspon clanok 82, ktory hovori, ze urbanizmus je veda o 3 a nie 2 rozmeroch. A asi ani porota ju nevidela. Inak by sa nestalo, ze na druhom mieste by skoncili architekti Antal-Aust. Ich prevysena narozna budova magistratu dokonale cloni, spolu so zvyskom navrhovaneho bloku, panelaku vedla. spodne 2-3 podlazia by len tazko splnili normove podmienky oslnenia. Podorys sice krasne zapada do vami vytvorenej matrice atraktora, ale tam to konci. Smutne, ze taky velky urbanista, taketo veci prehliadol.

31.1.2007 17:19

jozef

jozef

sutaziaci!!: a to ste nemali k dispozici mapovy podklad celej CMZ? verim ze nie lebo zdravy architekt aj urbanista najde v centre mesta priamo pod kostolom plochu vhodnu pre niekolko namesti. tu vsak potrebuje pan petrek s kamaratmi sikovne zastavat dalsou megarchitekturou preto treba namestie pichnut niekde dorohu. vraj urbanista. fuj hamba!

9.1.2007 20:03

jozef

jozef

architektura & urbanizmus: sa studuje na slovensku ako jeden odbor, preto pan Petrek nieste ani urbanista ani architekt.ale diskutujete brilantne ,pravdepodobne vsak pocas pracovnej doby, lebo ine vysledky po vas nevidiet. (ak neratam negativne)

9.1.2007 19:58

Petrek

Petrek

pánovi Kalmárovi: Pán Kalmár, viete čo je smutné na Vašom príbehu? Že ste za tú svoju krásnu pravdu nebojovali. Nepohli ste ani prstom pre to, aby ste ľudí o svojej pravde presvedčili. Mohli ste sa súťaže zúčastniť a verejne svoju pravdu odprezentovať občanom mesta. Nič ste pre to neurobili. Mohli ste prijať účasť v porote a podporiť a obhájiť názory, ktoré prezentovali Vašu pravdu. Neurobili ste tak. Ja som dal v novinách verejný prísľub, že sa Vám ospravedlním a uznám, že ste mali PRAVDU, pokiaľ o tom presvedčíte vlastníkov, ktorých sa pravda týka. Mali ste dostatok možností, aby ste tak urobili. Miesto toho vyplakávate, že Vašu pravdu nik nepodporil a mňa obviňujete, že som všetko zmanipuloval a že som zlý urbanista. Chceli ste snáď aby Vašu pravdu vybojoval niekto iný? Ale kto? Nehnevajte sa na mňa, ale ja to považujem za zbabelosť. Zbabelý útek z boja, ktorý ste Vy začali. Zbabelý o to viac, že ste na tento boj zneužili peniaze daňových poplatníkov. Možno iný na mojom mieste by sa s Vami ani nebavil. Váš názor, ktorý by neprešiel ani len zápočtom na cvičeniach katedry urbanizmu by rovno zmietol zo stola ako laický paškvil. Ja som miesto toho proti Vám nebojoval, aj keď sa mi nepáčilo, čo robíte. Poslanci boli rozhodnutí súťaž nepodporiť, mojim postojom sa súťaž nakoniec schválila, pretože som v nej videl zmysel, ale iný, ako Vy. A teraz ma obviňujete, hoci Vy ste boli tí, ktorým sa vyhovelo. Hovoríte, že som vyhral nejakú epizódu, opäť s mýlite. Epizódu ste prehrali Vy - sami so sebou.

2.1.2007 15:15

Roman Haviar

Roman Haviar

rozpravka o mudrckovi: Diskusiu na architecture.sk nepovažujem už dávno za seriózny zdroj informácií - česť výnimkám. Nepodpisovanie sa pod vlastný názor je podľa mňa začiatok konca akejkoľvek tvorivej činnosti.

2.1.2007 13:08

r.kalmár

r.kalmár

pánovi Petrkovi: Pán Petrek prosim Vás prestante s tým divadlom, pre urbanizmus nemáte cit a nikdy ho mať nebudete a ani ho mať nemusíte. Mal by ste byť dobrý kultúrny manažér a to nieste, robíte trápneho fackovacieho panáka, prečo zakrývate obchody s pozemkami dutými frázami o urbanizme. Prestaňte klamať verejnosť, klamete aj tím ktorým ste umožnili stavať na nie dobrých pozemkoch. Súťaž bola fraška. Dobré je krásne, krásne vznikne len na základe dobra, dobré vzniká len z pravdy a tá je nezlúčiteľná s podvodmi, ako člen občianskej iniciatívi sa cítim byť podvedený. Tromfy máme v rukách aj keď ste túto epizódu vyhral, hra nekončí. [U]undefined[/U]

1.1.2007 16:21

lorenc

lorenc

RE: ...: Myslel som SORELU z 50 rokov. a zurila aj dlhsie.V CSSR SOcialisticky REalizmus LAkomy:-D Ta umelecka unifikacia tatka stalina. Ale to je jedno. Osobne by som inspiraciu pri navrhovani mestskych domov v slovenskych mestach nehladal na vlkolinci. Link co som vam tam nechal to silne vystihuje. Roky medzivojnove ked ruzomberok bol mestom ked ludia korzovali chodili na caj o piatej....

30.12.2006 21:32

Peter Beno

Peter Beno

pokracujeme?: Vidim, ze prestrelka pokracuje, neviem, kde beriete inspiraciu k predstavivosti pan Lorenc, mozno poznate ine 60te roky v architekture, ako ja, neviem, ci ma zmysel dalej reagovat...minimalizmus mam rad aj ja, ale radsej mam architektonicku tvorbu, ktora je nenasilna voci svojmu okoliu a snazi sa vyjadrit \"duch miesta\", ale to je na inu debatu a na nu musi spolocnost zrejme dorast

30.12.2006 2:57

lorenc

lorenc

link: este raz [URL=http://fotky.azet.sk/jsAlbum.phtml?i9=224c308f8830&ft=19600305&ftid=1]fotka[/URL]

29.12.2006 18:54

lorenc

lorenc

RE: ...: k architekture vam tak poviem, ze ak chcete odrazit spolocensku situaciu tak sa inspirujte minimalizmom, ktory cisti architekturu od zbytocnosti, je to styl kvalitny, nenasilny a normalny cize racionalny-na to tu peniaze su. Vas navrh je ulisny slizky zbytocne ocancany a pripomina mi sorelacke uchylnosti zo 60 rokov. K urbanizmu koncept vytvoreneho namestia nieje zly zas mi len vadia tie uskakujuce budovy kostrbate nasilne, kde vas to ucili? Ktore mesta vas inspirovali? Zastikutiky a zastirosky o kvalitnych mestskych priestoroch nesvedcia. A co by malo byt inspiraciou mesta RK mestskeho a rydzo slovenskeho ukazuje tato fotografia z tridsiatych rokov:-D [URL=http://http://fotky.azet.sk/jsAlbum.phtml?i9=224c308f8830&ft=19600305&ftid=1]link[/URL]

29.12.2006 18:52

RomanHaviar

RomanHaviar

Novy sloh- Stavebny zakon: Dany projekt bol vypracovany na zaklade sofistikovaneho a kreativneho postupu a v principe, pokial by sme mali odzrkadlit mienku sirsiej verejnosti - spolocnosti, \" Situacia naroda \", boli by vytvorene dve konkavne formy s lokalizovanou depresiou v strede.

29.12.2006 12:03

xyz

xyz

\"Stavebný zákon je postavený tak, že stavebný úrad nemá kompetenciu určovať architektovi v akom „slohu“ má stavbu navrhnúť.\" Stavebný úrad určuje uvedené minimálne v územnom rozhodnutí (\"určí požiadavky zabezpečenia súladu URBANISTICKÉHO a ARCHITEKTONICKÉHO riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä výškové a polohové umiestnenie stavby ... na výšku stavby...\" - § 39a ods. 2 písm. b/ zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.). Áno, v princípe \"sloh\" stavby odzrkadľuje vkus a mienku širšieho spoločenstva (\"situáciu národa, obyvateľov mesta, štvrte a pod.), tí by mali vytvoriť prísnejší \"regulačný\" tlak na stvárnenie SVOJHO prostredia, ktoré vytvára najmä architektúra a \"architektúra\". Stav architektúry odzrkadľuje do značnej miery stav a kultúrnu vyspelosť (alebo malosť) toho-ktorého spoločenstva, ako aj národa. Poznajúc Ružomberok, toto mesto bolo po roku 1990 ďalej zabíjané mnohými lapsusmi...

28.12.2006 21:49

Petrek

Petrek

Pozvanie: Pán mirok a naozaj to chcete? Chcel som byť k Vám trochu ohľaduplný, pretože z nášho verejného„písmenkového“ súboja by ste vyšiel ako trpko porazený. Ja neviem či sa mi ale do toho chce, pretože by som musel veľa veľa písať o zákonoch o ústave, o procesných postupoch územného plánovania, o zákonitostiach urbanistickej tvorby, ale aj o zákonoch o verejnom obstarávaní, o úlohách SKA, o právnych rámcoch vypisovania súťaží návrhov pretože bez týchto vecí pravdu nepochopíte. A tieto veci určite neovládate, pretože by ste ináč nespomínali Hypernovu, Tesco a netvrdili by ste to, čo tvrdíte. Takže keď sa na to tak pozerám, úprimne Vám hovorím, že Váš návrh neprijímam, jednoducho sa mi nechce. Nechce, sa mi teraz pred sviatkami písať siahodlhé učebnicové texty Takže moja ponuka stále platí, všetko Vám vysvetlím ešte raz pri osobnom rozhovore, môžeme skočiť niekde na pivo, ak samozrejme máte úprimný záujem ... :-)

21.12.2006 18:47

Petrek

Petrek

Park: Máte pravdu pán Beňo, presne takto je to riešené aj v územnom pláne. Má tam vzniknúť veľký park s vylúčením tranzitnej dopravy a zapojením záhrad, ktoré sa nachádzajú vo svahu smerom ku Nám. A. Hlinku. Chceme tam vytvoriť traverzový chodník s vyhliadkami a odpočinkovými miestami. Park tak získa novú dimenziu a vyššiu významovú hodnotu. Myslím si, že takto formulovaný hlavný plnohodnotný park mesta je na danom mieste určite vyššou hodnotou a potrebou ako letisko bez života.

21.12.2006 18:07

mirok

mirok

pan Petrek, tak este raz: ja som sa Vas na vsetko pytal priamo aj osobne. myslim, ze nejde o ziadne nedorozumenia medzi nami... su len otazky a odpovede, normalna komunikacia! neurazajte sa a ani sa nepokusajte urazat mna a ani nikoho z oi... nechcete robit divadlo? :-) tak ho nerobte! pytal som sa Vas vsetko to co sa pytam aj tu v tejto diskusii! pytal som sa priamo a osobne! preco neodpoviete na tieto moje otazky aj verejne??? je v tom nejaky problem?

21.12.2006 11:46

Peter Beno

Peter Beno

k veci: Neda mi nezareagovat k veci: Má mesto Ružomberok mestský park? Čo tak reorganizovať zeleň pred múzeom, zatraktívniť detské plochy, udkryť pohľad na múzeum už zo záveru Mostovej ulice atd... Hlavné námestie Ružomberok potrebuje, ale myslím, že nie v zóne, ktorá je okrajom centra. Návrhy: Bálek-Lucký, či Krištof-Netočný sú v tomto ohľade inšpiratívne, stačí si odnyslieť dlažbu a zástavbu. Múzeum je zaujímavá budova v polohe \"spiacej krásavice\", stálo by za to šípovú ruženku trochu poodkliať, ale nestavať ju do pozície princeznej-

21.12.2006 11:37

Petrek

Petrek

Čestnosť: Ak ste čestný a priamy človek, opýtate s ma to priamo a ja Vám priamo odpoviem. Odmietam robiť z našich nedorozumení verejné divadlo, ktoré uráža tých, kto sa súťaže zúčastnili, tých, kto pochopili, že súťaž je korektná, tých, kto mali odvahu bez nároku na odmenu zverejniť svoj myšlienkový potenciál s vedomím, že budú užitoční. Viete, tá pani z Prahy a páni z Košíc sa prejavili ako skutoční umelci, skutoční zanietenci, naozajstní majstri svojho remesla, na rozdiel od iných tzv. architektov, ktorým ide len a len o prachy. Pre jedného člena Vašej OI to bolo dokonca tak nepochopiteľné, že ma obvinil, že títo statoční ľudia sú moji známi. Vtedy som si uvedomil, že členmi Vašej OI sú aj deti. Nie, žeby som mal niečo proti deťom, ale.....čo je moc, to je moc, nemyslíte?

21.12.2006 11:33

RomanHaviar

RomanHaviar

Chrapac: Aj tak toto tu je jedno velke Kocurkovo aj to este urazam a vzdy su navine ty co nieco robia lebo na Slovensku sa uz ludom nechce robit aj zadarmo keby to malo vyznam iba nariekaju ako sa to neda ale nikto neda iniciativu ako sa to da ale je jedno pravidlo kto nic nerobi nic nepokazi tak pani a dami rozhybte sa nech vidime aj vase chyby a budeme sa spolocne ucit a nie stale iba kyddat na nieco. Prajem Vam vesele svatky a PF2007.

21.12.2006 11:13

Peter Beno

Peter Beno

Motivácia: Zdravím Páni, 1. je trochu smutné, že diskusia skĺzla do verejného riešenia si sporov, ale chápem, keď sa lavína spustí, nedá sa nereagovať... 2. k podmienkam súťaže: naozaj tu niekto verí, že anonymita je BSOLÚTNOU zárukou korektnosti súťaže? podľa mňa, myšlienkou tejto súťaže bolo položiť otázku a spustiť diskusiu a bola k nej prizvaná široká verejnosť, či už zo strany suťažiacich, alebo zainteresovaných. ako ju využili je ich problém 3. motivácia: prebehnite si webové stránky, na Sk, či inde vo svete, sú tam vypísané súťaže s podobným fin. ohodnotením, niektoré dokonca so symbolickou odmenou, a mnohé z nich požadujú 3 až 10násobný rozsah dokumentácie. Motivácia je tiež priamo úmerná záujmu o to, niekde niečím prispieť, pokúsiť sa niečo zmeniť, vstúpiť aktívne do problému. Účasť - dvaja reagujúci na odkaz na webe a ďalší štyria až na priamu výzvu cez Obč. iniciatívu svedčí o tejto \"motivácii\".

21.12.2006 11:02

mirok

mirok

skuste konkretne pan Petrek... ja som sa napriklad konkretne pytal, skuste Vy konkretne odpovedat prosim.

21.12.2006 10:54

Pridať komentár
Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže Nové námestie v Ružomberku - výsledky súťaže
Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

  • 215
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

  • 190
  • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

  • 205
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

  • 326

Ďalšie bleskovky