Architektonické riešenie novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove - výsledky súťaže

Architektonické riešenie novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove - výsledky súťaže

Ideový návrh urbanisticko-architektonického, technického a prevádzkového riešenia novej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Kritéria súťažných návrhov: 1. Komplexná urbanisticko-architektonická kvalita návrhu, 2. Dispozično-prevádzkové riešenie, 3. Realizovateľnosť, hospodárnosť a energetická úspornosť, 4. Posudzovanie ceny projektu.


Porota:
1. PhDr. Pavol Šimunič, CSc.
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za obstarávateľa
2. Mgr. Mária Halienová
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za obstarávateľa
3. Ing. Monika Šimová
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za obstarávateľa
4. Anna Vaľková
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za obstarávateľa
5. Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za SAS
6. Ing. arch. Pavol Merjavý
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za SKA
7. Ing. arch. Viktor Malinovský
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za SKA
8. Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za SKA
9. Ing. arch. Vladimír Ligus
- člen s vyhodnocovacou právomocou - za ÚHA Prešov

Náhradníci:
1. Mgr. Mária Dorčáková - za obstarávateľa
2. Ing. arch. Vladimír Debnár - za architektov
3. Tomáš Karniš - za obstarávateľa

Prizvaní odborníci:  
1. Ing. Peter Smolko - s poradným hlasom - za dopravu
2. Jozef Tarjányi - s poradným hlasom - za ekonómiuPomocné orgány poroty:
1. Ing. arch. Anna Soročinová - sekretár súťaže
2. Jana Ondriová - overovateľ

Predsedom poroty sa stal pán Ing. arch. Pavol Merjavý.

Porota hodnotila štrnásť návrhov tri dni: 14., 15. a 22.11.2006.

Vzhľadom na účasť pána PhDr. Pavla Šimuniča na hodnotení len počas 1. dňa hodnotenia bola rozhodnutím poroty poverená vyhodnocovacou právomocou náhradníčka pani Mgr. Mária Dorčáková. Hlavného architekta mesta Prešov Ing. arch. V. Ligusa zastúpil v záverečnom hodnotení kvôli ospravedlnenej neúčasti náhradník Ing. arch. V. Debnár. Pán Tomáš Karniš a overovateľka sa hodnotenia nezúčastnili, prizvaní odborníci nemali vyhodnocovaciu právomoc.     Zoznam účastníkov, ktorí predložili návrhy v lehote na ich predkladanie:
1. Stavoprojekting, Letná 27, 043 14 Košice
2. SPDe, Obchodná 41, 811 06 Bratislava
3. Ing. Oldřich Skyba, Azálková 8, 821 01 Bratislava
4. Ing. arch. Juraj Karásek, Meličkovej 12, 841 05 Bratislava
5. Ing. arch. Milan Rešovský, M. Nešpora 65, 080 01 Prešov
6. Ing. Pavol Repovský, Suvorovova 44, 071 01 Michalovce
7. Ing. arch. Miloslav Olejár, Gorkého 14, 085 01 Bardejov
8. Ing. arch. Irakli Eristavi, ul. A. Prídavku 26, 080 01 Prešov
9. Akad. arch. Ing. Karol Gregor, M. Nešpora 16, 080 01 Prešov
10. Ing. arch. Albert Rybarčák, Prostějovská 105, 080 01 Prešov
11. Ing. arch. Ladislav Bobčák, Rubínová 6, 040 01 Košice
12. Ing. arch. Alexander Lami, Štítová 2, 040 01 Košice
13. Ing. arch. Igor Faško, 976 44 Mýto pod Ďumbierom 318
14. Dopravoprojekt, Kominárska 24, 832 03 Bratislava


 
Zoznam účastníkov, ktorých návrhy boli vylúčené zo súťaže, s uvedením dôvodu vylúčenia:
Návrh označený číslom 6. porušil podľa bodu č. 13.1. súťažných podmienok anonymitu (výkresová časť jeho návrhu a model obsahovala nepovolenú grafickú značku) a porota rozhodla o jeho vylúčení hlasovaním v pomere 6:3 (§ 107 ods. 3 písm. d zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní). V súlade s bodom č. 28.5. súťažných podmienok nedostane autor návrhu odmenu a po vystavení návrhov bude kompletný návrh vrátený účastníkovi (podľa § 108 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO).Poradie návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach:
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov a maximálny počet bodov, ktoré bolo možné prideliť návrhom:

1. Komplexná urbanisticko-architektonická kvalita návrhu (autorská invencia, nápaditosť, hmotovo-priestorová koncepcia, kultivovanosť riešenia a výrazu novostavby):
0 - 35 bodov

2. Dispozično-prevádzkové riešenie a miera splnenia požiadaviek lokalitného programu:
0 - 35 bodov

3. Realizovateľnosť, hospodárnosť a energetická úspornosť navrhovaného riešenia:
0 - 20 bodov

4. Posudzovanie ceny projektu:
0 - 10 bodov
 
Po otvorení anonymných obalov bola označená každá časť každého návrhu číslom, ktoré bolo pridelené obalu návrhu pri kontrole úplnosti dokladov dňa 2.11.2006. Na základe rozhodnutia poroty boli všetky návrhy postupne zhodnotené podľa daných kritérií poverenými kompetentnými členmi poroty. Každý návrh bol potom samostatne hodnotený prítomným členom poroty s vyhodnocovacou právomocou pridelením počtu bodov a poradia.Udelenie cien a odmien:
Výška cien a odmien bola v súťažných podmienkach stanovená nasledovne:
1. miesto: 300 000.- Sk
2. miesto: 180 000.- Sk
3. miesto: 120 000.- Sk

Celková výška odmien pre neocenené návrhy bola 50 000 Sk.

V zmysle súťažných podmienok (č.28.3. a č.28.4.) si porota vyhradila právo rozdeliť výšku cien a odmien podľa výsledkov vyhodnotenia návrhov a podľa prínosu čiastkových riešení jednotlivých návrhov. Víťaznému návrhu jednohlasne pridelila plnú výšku ceny, druhému a tretiemu návrhu udelila znížené ceny. Vzhľadom na vysokú profesionálnu kvalitu ďalších desiatich posudzovaných návrhov rozhodla o zvýšení odmien a ich rovnomernom rozdelení.Poradie úspešnosti návrhov:

1. miesto - 1. cena   - návrh č. 2 - 300 000.-Sk
SPDe, Obchodná 41, 811 06 Bratislava

Plná veľkosť: (pdf - 1179kB), (pdf - 108kB), (pdf - 128kB), (pdf - 97kB), (pdf - 93kB), (pdf - 45kB), (pdf - 38kB), (pdf - 702kB), (pdf - 1999kB), (pdf - 1212kB)
Sprievodná správa: (doc - 578kB)2. miesto - 2. znížená cena - návrh č.13 - 150 000.-Sk
Ing. arch. Igor Faško, 976 44 Mýto pod Ďumbierom 318

Plná veľkosť: (pdf - 443kB), (pdf - 279kB), (pdf - 45kB), (pdf - 125kB), (pdf - 141kB), (pdf - 127kB), (pdf - 40kB), (pdf - 70kB), (pdf - 67kB), (pdf - 73kB)
Sprievodná správa: (doc - 44kB)3. miesto - 3. znížená cena - návrh č. 9 - 100 000.-Sk)
Akad. arch. Ing. Karol Gregor, M. Nešpora 16, 080 01 PrešovPlná veľkosť: (jpg - 553kB), (jpg - 2552kB), (jpg - 2359kB), (jpg - 2460kB), (jpg - 2618kB), (jpg - 1099kB), (jpg - 770kB), (jpg - 1526kB)Odmenené návrhy:
po 10 000.-Sk, t.j. spolu 100.000,- Sk

Stavoprojekting, Letná 27, 043 14 KošicePlná veľkosť: (pdf - 718kB), (pdf - 2 777kB), (pdf - 1384kB), (pdf - 12 926kB), (pdf - 4 987kB), (pdf - 4 743kB), (pdf - 2487kB), (pdf - 887kB), (pdf - 1 524kB), (pdf - 835kB), (pdf - 329kB), (pdf - 3 861kB), (pdf - 232kB)
Sprievodná správa: (pdf - 273kB)Ing. Oldřich Skyba, Azálková 8, 821 01 Bratislava

Plná veľkosť: (pdf - 696kB), (pdf - 50kB), (pdf - 217kB), (pdf - 191kB), (pdf - 288kB), (pdf - 116kB), (pdf - 191kB), (pdf - 19kB), (pdf - 21kB), (pdf - 929kB)
Sprievodná správa: (doc - 51kB)
Rozpočtové náklady: (doc - 70kB)Ing. arch. Juraj Karásek, Meličkovej 12, 841 05 BratislavaPlná veľkosť: (pdf - 6 143kB), (pdf - 2 711kB), (pdf - 4 981kB), (pdf - 2652kB), (pdf - 4 686kB), (pdf - 3 734kB), (pdf - 10 746kB), (pdf - 10 405kB), (pdf - 9 672kB)Ing. arch. Milan Rešovský, M. Nešpora 65, 080 01 Prešov

Plná veľkosť: (pdf - 1 098kB), (pdf - 403kB), (pdf - 255kB), (pdf - 223kB), (pdf - 251kB)
Sprievodná správa: (doc - 139kB)Ing. arch. Miloslav Olejár, Gorkého 14, 085 01 Bardejov

Plná veľkosť: (pdf - 622kB), (pdf - 564kB), (pdf - 587kB), (pdf - 530kB), (pdf - 507kB), (pdf - 459kB), (pdf - 473kB), (pdf - 479kB), (pdf - 484kB), (pdf - 538kB), (pdf - 518kB)
Sprievodná správa: (doc - 91kB)Ing. arch. Irakli Eristavi, ul. A. Prídavku 26, 080 01 PrešovPlná veľkosť: (pdf - 300kB), (pdf - 371kB), (pdf - 600kB), (pdf - 504kB), (pdf - 407kB), (pdf - 380kB), (pdf - 297kB), (pdf - 295kB), (pdf - 285kB), (pdf - 452kB), (pdf - 211kB), (pdf - 211kB), (pdf - 1843kB), (pdf - 328kB),
Sprievodná správa: (doc - 47kB)
Súhrnný rozpočet: (pdf - 20kB)Ing. arch. Albert Rybarčák, Prostějovská 105, 080 01 PrešovPlná veľkosť: (pdf - 178kB), (pdf - 164kB), (pdf - 174kB), (pdf - 181kB), (pdf - 167kB), (pdf - 156kB), (pdf - 102kB), (pdf - 60kB), (pdf - 107kB), (pdf - 81kB), (pdf - 76kB), (pdf - 74kB), (pdf - 88kB), (pdf - 1835kB)
Sprievodná správa: (doc - 107kB)Ing. arch. Ladislav Bobčák, Rubínová 6, 040 01 Košice

Plná veľkosť: (pdf - 9 086kB), (pdf - 3 518kB), (pdf - 10 416kB), (pdf - 4 122kB), (pdf - 3 691kB), (pdf - 3 463kB), (pdf - 6 632kB), (pdf - 9 923kB), (jpg - 335kB), (jpg - 566kB)
Sprievodná správa: (doc - 35kB)Ing. arch. Alexander Lami, Štítová 2, 040 01 Košice

Plná veľkosť: (pdf - 12 339kB), (pdf - 1 965kB), (pdf - 410kB), (pdf - 190kB), (pdf - 206kB), (pdf - 203kB), (pdf - 86kB), (pdf - 84kB), (pdf - 284kB), (pdf - 205kB), (pdf - 192kB), (pdf - 186kB)
Sprievodná správa: (doc - 77kB)Dopravoprojekt, Kominárska 24, 832 03 BratislavaPlná veľkosť: (jpg - 1 524kB), (pdf - 512kB), (pdf - 315kB), (pdf - 86kB), (pdf - 350kB), (pdf - 371kB), (pdf - 469kB), (pdf - 240kB), (jpg - 562kB)
Sprievodná správa: (doc - 24kB)
Celkové náklady stavby: (xls - 24kB)Vyradené návrhy:

Ing. Pavol Repovský, Suvorovova 44, 071 01 Michalovce

Plná veľkosť: (pdf - 372kB), (pdf - 238kB), (pdf - 298kB), (pdf - 206kB), (pdf - 474kB), (pdf - 492kB), (pdf - 680kB), (pdf - 395kB), (pdf - 460kB), (pdf - 6 137kB), (pdf - 285kB)
Sprievodná správa: (doc - 90kB)Odporúčanie poroty:
Časť návrhov riešilo urbanisticky hodnotný priestor vymedzený objektom knižnice, obchodným domom Jednota a ulicou V. Clementisa, ktorý je potrebné podrobnejšie rozpracovať v územnom pláne zóny s určením záväzných regulatívov riešenia priestoru definovanom v Územnom pláne mesta Prešov ako plocha vyššej občianskej vybavenosti.

  •  
Komentáre k článku
4
Feri Macfričkins

Feri Macfričkins

No toto je úbohé, súhlasím s tým prirovnaním k prioru. tí ľudia si asi robia srandu

27.4.2007 12:21

Kika

Kika

stavoprojekting Košice - ajajaj... Pripomína to Matušíkov Prior, len horšie.. Toto nemohli myslieť vážne, myslím, že mu len chceli vyjadriť solidaritu :o) ale aj to mohli radšej inak

13.3.2007 14:34

TOMASO

TOMASO

... stavoprojekting Košice si asi neuvedomujú dobu... sa zobudte!

4.3.2007 21:28

TOMASO

TOMASO

Celková kvalita návrhov na veľmi nízkej úrovni. Viaceré mi pripadajú skôr ako vtip,než seriózny návrh knižnice. Som rád že z toho mála kvalitných, je jeden víťazný...

4.3.2007 21:23

Pridať komentár
Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

  • 215
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

  • 190
  • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

  • 205
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

  • 326

Ďalšie bleskovky