Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže

Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže

Na návrh Ing. arch. Ladislava Kočiša porota jednohlasne za svojho predsedu zvolila Akad. arch. Ing. Karola Gregora. V úvode zasadnutia všetci členovia súťažnej poroty a  jej pomocných orgánov čestne vyhlásili, že sa priamo ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní súťažných návrhov, nepoznajú mená autorov odovzdaných súťažných návrhov a svoju funkciu budú vykonávať nestranne.


Členom súťažnej poroty bol predložený záznam z overovania súťažných návrhov, ktoré sa konalo dňa 21.12.2006 na ÚHA v Košiciach za účelom zistenia formálnej úplnosti všetkých v stanovenom termíne doručených a odovzdaných súťažných návrhov, označených poradovým číslom podľa termínu odovzdania.

Na jeho základe je možné skonštatovať, že v stanovenom termíne - t. j. 20.12.2006 do 16.00 hod. bolo odovzdaných - doručených 14 súťažných návrhov, 1 súťažný návrh prišiel v priebehu vyhodnocovania. Tento návrh bol vylúčený z riadneho posudzovania a bol posudzovaný mimo súťaž.

V štyroch súťažných návrhoch neboli definované základné druhy vegetácie. Porota  hlasovala o posudzovaní týchto návrhov. Jednohlasne sa zhodla na tom, že tieto návrhy sa budú posudzovať mimo súťaže. Sú to návrhy č. 6, 7, 12 a 14.

Overovatelia zistili u 3 súťažných návrhoch nedodržanie predpísanej mierky. Vzhľadom na to, že uvedené nedodržanie mierky neznemožňuje posúdenie návrhov ani ich nezvýhodňuje oproti ostatným, predseda poroty navrhol pripustiť tieto návrhy do posudzovania s tým, že každý porotca zohľadní toto pochybenie vo svojom hodnotení. Porota jednohlasne odsúhlasila tento postup.

Dohodlo sa, že posudzovanie prebehne dvojkolovo. V prvom kole jednotliví členovia súťažnej poroty k individuálne preskúmali každý predložený súťažný návrh. V spoločnej diskusii o jednotlivých súťažných návrhoch vymenovali zistené klady a nedostatky každého návrhu.     

Následne hlasovali porotcovia o troch finálnych návrhoch. Každý porotca pridelil najlepšiemu návrhu 3 body, druhému v poradí 2 body a tretiemu v poradí 1 bod.
Výsledky hlasovania sú uvedené v tabuľke v prílohe č. 3. Návrhy č. 6, 7, 12, a 14 sa nehodnotili. Do 2. kola postúpili návrhy (uvádzame v poradí podľa úspešnosti) č. 10, 9, 11, 5 a 2.

V 2. kole hlasovania hlasovali porotcovia tým istým bodovým spôsobom o rozdelení prvých troch cien. Na základe bodového hodnotenia vzniklo nasledovné poradie návrhov. Najviac bodov získal návrh č. 10 - 16 bodov, návrh č. 9 - 13 bodov a návrh č. 11 - 9 bodov.

Porota sa dohodla na znížení 1. ceny zo 40 000 Sk na 36 000 Sk  a na udelení 1. odmeny vo výške 7 000 Sk dvom  návrhom a 2. odmeny vo výške 5 000 Sk piatim návrhom. Navrhnuté rozdelenie cien a odmien porota hlasovaním odsúhlasila.


1.cena (znížená) 36 000 Sk
Autori: Katarína Beňová, poslucháčka 4. ročníka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra, Ing. arch. Roman Haviar a Mgr. art. Peter BeňoPlná veľkosť plagátov: (jpg - 337kB)(jpg - 736kB)

Dominantnou kompozičnou osou návrhu je pešie prepojenie centra Terasy a historického jadra mesta, s odrazom v dimenziách peších komunikácií v centrálnom priestore a v rozvetvení dominantného ťahu. Návrh vťahuje do priestoru parku dynamiku mestského života. Kompozícia parku zjednocuje pôvodne nesúrodé územie do jednotného celku, s citlivým vnímaním priestoru, s premysleným riešením terénnych úprav a zhodnotením funkčných a vizuálnych väzieb. Návrh primerane reaguje na širšie prostredie - zdroje pešieho pohybu, výhľady, vizuálne zapojenie do urbanizovanej krajiny, vhodne eliminuje vnímanie negatívnych priestorových prvkov okolia a využíva jeho pozitíva. Priestor strže sa dostáva do stredu kompozície, s pútavým usporiadaním terás, návrh pracuje s bohatou škálou kompozičných prvkov - vegetácie, priestorových objektov, modelácie terénu, povrchov, akcentov. Silnou stránkou je premyslený návrh vegetácie, jej vhodná druhová a typová pestrosť, reagujúca aj na jednotlivé ročné obdobia.
Porota na druhej strane konštatovala určitú preexponovanosť výrazových prostriedkov, nepresvedčivú formu niektorých detailov a nižší rozsah navrhovaných aktivít.2.cena 24 000 Sk
Autori: Atelier DUMA, Záhradná architektúra s.r.o., Ing. Magdaléna Horňáková, Ing. arch. Robert Paál a Ing. Katarína UrbanskáPlná veľkosť plagátov: (jpg - 1280kB)(jpg - 811kB)

Prínosom návrhu je zhodnotenie širších vzťahov, čo našlo pokračovanie v riešení samotného parku. Vonkajšie pešie ťahy prechádzajú harmonicky do komornejšieho parkového priestoru. Hlavným pozitívom návrhu je jeho funkčná a priestorová vyváženosť, jednoduchosť a nenásilné využitie daností územia. Silnou stránkou návrhu je rešpektovanie a využitie priehľadov a výhľadov na historické jadro mesta, menej vhodný je spôsob vymedzenia priestoru vysokou zeleňou na okrajoch parku v iných polohách, ktoré umožňujú vizuálne zapojenie okolia. Hlavný peší ťah v smere od centra Terasy je podporovaný vhodne riešenými vodnými prvkami (vodné zrkadlo, vodný kanál). Kladom je i spôsob využitia strže. Sadovnícke riešenie sa orientuje na kompozíciu bohatej škály rôznych typov vegetácie a priestorových prvkov, možno ho vcelku hodnotiť ako prínosné, s výnimkou množstva ponechávaných ovocných stromov a absencie určenia druhov. Návrh umiestňuje na územie primeraný rozsah aktivít, ich rozmiestnenie a vzájomné väzby pôsobia prirodzene. Originálny je nápad ekologického centra, s rozvinutím myšlienky v návrhu doplnkových aktivít. Návrh v zásade ponecháva súčasnú modeláciu terénu, ktorému prispôsobuje celkové riešenie parku.3.cena 16 000 Sk
Autori: Ing. arch. Eva Putrová PhD, Ing. Katarína Gécová, Michal Marcinov a Barbora ŠafárikováPlná veľkosť plagátov: (jpg - 1142kB)(jpg - 490kB)

Kladom návrhu je jasné napojenie na okolité funkcie a pešie ťahy. Hlavné nástupné body v smere od historického jadra a centra Terasy rieši formou výrazných stavebných objektov. Ťažiskom riešenia je centrálny voľný priestor - rekreačná lúka, na ktorý naväzujú rôzne aktivity. Vhodne zvolené funkcie sú kumulované do jednotného priestoru juhozápadnej časti. Vymedzenie priestoru a rozmiestnenie funkcií naväzuje na citlivo trasované chodníky. Sadovnícka kompozícia využíva súčasné výrazové prostriedky (napr. prirodzené lúčne spoločenstvo - ekologická lúka, divoká vegetácia strže), čo je vítanou prezentáciou iného názoru. Hlavnou ideou riešenia je „park na hrane" - ktorý však nie je dostatočne vyjadrený konkrétnym riešením. Výber druhov vegetácie je v zásade vhodný. Návrh nie je vyvážený ako celok, očakávalo by sa, že riešitelia budú venovať väčšiu pozornosť prezentácii územia strže a riešeniu bývalého evanjelického cintorína, ktorý je ponechaný bez zmeny. Chýba práca s terénom, jednoduchý zárez do terénu s opornými múrmi v juhozápadnej časti nie je primeraný parkovému prostrediu. V návrhu sa prejavuje nedostatočná znalosť, resp. zhodnotenie priestorových pomerov územia.1.odmena 7 000 Sk
Autori: Ing. arch. Dušan Juřena a Ing. arch. Jana ŽabkováPlná veľkosť plagátov: (jpg - 356kB)(jpg - 861kB)

Kompozícia návrhu je založená na použití kruhu ako zjednocujúceho prvku na celej ploche parku. Myšlienka kompozičného zjednotenia parku založeného v pôvodne rôznorodom území sa hodnotí ako hlavné pozitívum návrhu. Avšak použitie kruhu, jeho aplikácia v danom území sa javí byť problematickou, so zreteľom na rôznu svažitosť územia, ktorá je v niektorých častiach výrazná. Dôsledkom je deformácia a nečitateľnosť kompozičného zámeru z pohľadu pasanta. Dôsledné použitie geometrických foriem má za následok ochudobnenie kompozície, bráni použitiu efektívnejších kompozičných prostriedkov. Sadovnícke riešenie vychádza jednak z použitia kruhu, ako základného kompozičného prvku, jednak z rozdelenia priestoru na 5 funkčných zón, pričom voľba druhového zastúpenia vegetácie je ovplyvnená funkciou zóny - napr. v relaxačnej zóne okrasná, aromatická vegetácia, v detskej zóne ovocné stromy a kry.1.odmena 7 000 Sk

Autori: Ing. arch. Milan Motýľ, Stavoprojekting, a.s., Ing. Pavol Kužel, APROS, a.s., Ing. Dušan Ižák, APROS, a.s. a Ing. Petronela SkorodenskáPlná veľkosť plagátov: (jpg - 781kB)(pdf - 1001kB)

Návrh zahŕňa do riešenia i nadväzujúce územie hlavného pešieho ťahu smerom k centru Terasy, kde čiastočne umiestňuje vybavenie parku a vodný tok, ktorý sa na území parku rozlieva do šírky vo forme kaskád a cez vodopád sa vlieva do jazierka v priestore strže. Vodné prvky sa javia byť najviac prínosnými z riešenia tohoto návrhu. Jazierko je kompozične i funkčne zviazané s amfiteátrom, celok je umiestnený v centre riešeného územia. Parku dominuje mohutná hmota umelého kopca s rozhľadňou, útvar je prekážkou v priestorovom vnímaní parku ako celku i prekážkou priehľadov na hlavných peších ťahoch. Sadovnícke riešenie sa orientuje na pomerne schematické rozmiestnenie vysokej zelene na okrajoch parku a málo nápadité riešenie niektorých iných typov zelene (alpínium, vresovište, alej z guľovitej formy javorov).2.odmena 5 000 Sk
Autor: Ing. et Ing. Oldřich KarbanPlná veľkosť plagátov: (jpg - 506kB)(jpg - 758kB)

Návrh rozdeľuje riešené územie na 3 zóny - meditačne odpočinkovú, v priestore bývalého evanjelického cintorína, dobrodružne dramatickú v priestore strže a športovo relaxačnú v juhozápadnej časti. Zvláštnosťou návrhu je formovanie vysokej zelene do kompaktných skupín. Na dne strže umiestňuje jazierko ozvláštnené dreveným mostom, štrkoviskom a kamenným poľom. Riešenie je v zásade zjednodušené, schematické.2.odmena 5 000 Sk
Autori: Studio Nautilus - B.Arch. Peter Bednár, B.Arch. Zack Cooley a Ing. Arch. Drahoslava BednárováPlná veľkosť plagátov: (jpg - 484kB)(jpg - 769kB)

Návrh v zásade zachováva súčasné členenie riešeného územia - lúka, sad, cintorín, strž. Odlišný charakter jednotlivých častí ešte zvýrazňuje doplnením vegetácie a priestorových objektov - cintorín sa zalesňuje, lúka ostáva voľná - len s rozhľadňou a stromami po obvode, v sade sa dopĺňajú ovocné stromy a strž sa zmenou modelácie terénu mení na terasy formované gabiónmi. Riešenie je vyjadrením osobitého prístupu, avšak v protiklade k očakávaniam vyhlasovateľa.2.odmena 5 000 Sk
Autori: Tomáš Labanc a Vladimír FialkaPlná veľkosť plagátov: (jpg - 354kB)(jpg - 266kB)

Návrh sa sústreďuje na trasovanie a formovanie siete chodníkov a rozmiestnenie vysokej zelene, do strže umiestňuje amfiteáter, park v jeho juhozápadnej časti definuje ako skulpturpark. Riešenie je vcelku málo nápadité.2.odmena 5 000 Sk
Autori: Ing. Peter Vaňo, Ján Ďurčenka, Zuzana Bačová a Ing. Stela MolnárováPlná veľkosť plagátov: (jpg - 345kB)(jpg - 5586kB)

Ústredným bodom riešenia je priestor strže, ktorý je formovaný pomocou vodných prvkov - kanál, vodopád, jazierko, úpravou terénu a vegetáciou, premostením a umiestnením rozhľadne, lezeckej steny. Návrh nedostatočne zhodnocuje širšie vzťahy, sadovnícka koncepcia je minimálna.2.odmena 5 000 Sk
Autori: Ladislav Bakay, Martin Pikalík a Andrea PrievalskáPlná veľkosť plagátov: (jpg - 207kB)(jpg - 286kB)

Jednoduché, až schématické riešenie prináša niektoré neobvyklé nápady - formovanie strže do tvaru „jamy" - dno ako súvislá pešia plocha, svahy stvárnené vegetáciou, lineárny vodný prvok, steny s popínavou zeleňou, skleník, mólo.


Návrhy posudzované mimo súťaže:

návrh č. 6
Autori: Ing. arch. Viktor Malinovský, Ing. Magdaléna Palkociová, Ing. Ladislav Palkoci a Ing. arch. Rastislav RozmanPlná veľkosť plagátov: (jpg - 282kB)(jpg - 730kB)

Schematické riešenie členenia priestoru a siete chodníkov. Nápady: vyhliadková veža v osi Štúrovej ulice, memoriálny park v priestore bývalého evanjelického cintorína (pamätníky významných osobností Košíc).návrh č. 7
Autori: Doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Anna Vongrejová a Ing. arch. Martin PačayPlná veľkosť plagátov: (jpg - 332kB)(jpg - 580kB)

Nosnou myšlienkou návrhu je formovanie strže a terénu juhozápadnej časti do „Jelenej priekopy a kráteru" - čo vyznieva ako silná myšlienka, avšak absentuje všetko ostatné.návrh č. 12
Autori: Ing. arch. Jozef Bátor a Ing. arch. Mária RichterováPlná veľkosť plagátov: (jpg - 425kB)(jpg - 894kB)

Návrh zaujal porotu usporiadaním, tvarovaním, vedením chodníkov, zdokumentovaný je i spôsob ich tvorby. Ostatné zložky návrhu sú tejto koncepcii podriadené alebo absentujú.návrh č. 14
Autori:Doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Martin Pačay a Ing. Juraj LengyelPlná veľkosť plagátov: (jpg - 719kB)(jpg - 991kB)

Návrh má formu i obsah skice. Prezentuje len najzákladnejšiu predstavu o funkcii, hlavných peších ťahoch a rozmiestnení vegetácie.návrh č. 15
Autori: Monika Prostředníková, Jan Karásek a Lucie RoubalováPlná veľkosť plagátov: (jpg - 577kB)(jpg - 973kB)

Návrh bol doručený porote v priebehu jej zasadnutia. Bol vylúčený zo súťaže v zmysle bodu 11.2. súťažných podmienok, bol posudzovaný mimo súťaž v zmysle bodu 11.2.2. súťažných podmienok:
Ústredným motívom riešenia je architektonizovaná centrálna časť riešeného územia, ktoré je upravené do terás s rozsiahlymi dláždenými a vodnými plochami. Návrh spláca daň za nedostatok informácií o priestorových vzťahoch, možnostiach vizuálnych väzieb - orientácia hlavného pešieho ťahu s predpokladom vyhliadky na panorámu mesta je mylná, pohľadu bránia vysoké budovy v popredí. Sadovnícka koncepcia, aj keď popisne obsažná je málo konkrétna vo vzťahu k územiu. Za nevhodné sa považuje rozsiahle terasovanie územia, s výškou stupňov 2m. Bývalý evanjelický cintorín je koncepčne riešený minimálne, strž je odstránená terasovaním.Členovia súťažnej poroty na záver vypracovali písomné vyhodnotenia jednotlivých ocenených súťažných návrhov. Súťažná porota zároveň na základe vyhodnotenia súťaže stanovila svoje odporúčania pre následný postup riešenia danej problematiky, ktoré taktiež tvoria prílohu tejto zápisnice.

Kópia zápisnice spolu s  jednotlivými prílohami bude zaslaná na Slovenskú komoru architektov, kópia zápisnice bude v zmysle súťažného poriadku SKA doručená aj všetkým hodnoteným súťažiacim. Správnosť tohto protokolu zo zasadnutia poroty na vyhodnotenie súťažných návrhov urbanisticko-architektonickej súťaže: „PARK ZA SLADOVŇOU KOŠICE" potvrdzujú členovia súťažnej poroty svojím podpisom.

Členovia poroty:
Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. za SAS
Akad. Ing. arch. Karol Gregor za SKA
Ing. Juraj Zvědělík, za sekciu krajinných architektov
Ing. arch. Ladislav Kočiš, za vyhlasovateľa-ÚHA
Ing. Marta Popríková, Správa mestskej zelene
Ing. Ernest Básti, zástupca starostu Mestskej časti Staré mesto
PhDr. Pavol Mutafov, starosta Mestskej časti Košice - Západ

Hodnotenie súťažných návrhov (doc - 59kB)
Protokol zo zasadnutia poroty (doc - 44kB)
Výsledky súťaže (doc - 28kB)

  •  
Komentáre k článku
9
sunnyday

sunnyday

orthofotomapa: ortofotomapa Kosic ti nic nevravi.

6.2.2007 15:23

sunnyday

sunnyday

Situacie: Preco vacsina architektov ked uz pouziva situacie z Google Earth tak tam nenechaju logo spolocnosti Google ? Mam pocit, ze to je porusenie ich autorskych prav... Co si pamatam tak na kazdom obrazku je ich logo. Ak ste ich ziskali z ineho zdroja, berte to ako offtopic reakciu.

27.1.2007 19:36

Al

Al

prva cena? to je vtip?: ten projekt co vyhral? to je grcanica na papieri?

23.1.2007 22:56

Ing. Tomas Haas

Ing. Tomas Haas

sutaz: za najlepsi povazujem navrh od \"studio nautilus\". super vizosky.

21.1.2007 22:32

lorenc

lorenc

AHA: aha uz ho tam vidim. :-D niekde robia sutaze na mestske parky a niekde nevedia vyhlasit poriadnu sutaz na hlavne namestie:-DDD

21.1.2007 21:36

lorenc

lorenc

hm: a co tak vacsie rozlisenie? dakujem

21.1.2007 3:17

zuzu

zuzu

asi mala komisia vlciu tmu: nechapem ako sa mohlo prve a tretie miesto vobec umiestnit - su tam aj lepsie navrhy

20.1.2007 19:46

Jozko

Jozko

jezismarja!: zachran sa kdo mozes! to su ale desivosti! fujha!

20.1.2007 17:59

Petrek

Petrek

Gratulujem víťazom. Na prvý pohľad najlepší návrh.

18.1.2007 12:57

Pridať komentár
Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže Park za sladovňou, Košice - výsledky súťaže
Dom S3NS

Dom pre jednu rodinu sa nachádza vo Wroclawe, v jeho okolí sa nachádzajú najmä rodinné domy s rovnou strechou zo šesťdesiatych rokov. Navrhnutý dom má tri poschodia, vrátane podpivničenia a garáže. Obývacia izba je orientovaná na západ a má úctyhodnú výšku 4 metre. Je spojená s kuchyňou a... Čítaj ďalej

  • 215
Kuchynské štúdio

Vytvoriť nový koncept kuchynského štúdia založený na provokácii pocitov a zážitkov zákazníkov. Prezentovať výrobky spolu s kontextom vytvoreným v priestoroch showroomu. A pritom sa nestratiť v záplave vecí ako na výstave; to bolo zadaním tohto projektu. Rozlíšenie produktov bolo dôležitým... Čítaj ďalej

  • 190
  • 1
Mercado fast food

Cieľom projektu bolo vytvoriť vysokokvalitný dizajn, ktorý bude zároveň nenútený a pohodlný. Výsledný návrh je založený na koncepte pokračovania ulice v interiéri. V tejto reštaurácii funguje zákaznícka zóna ako mnohovrstvové lákadlo pre chodcov. Poďte na jedlo! Prvky ako tabuľa s receptami... Čítaj ďalej

  • 205
Denné svetlo v interiéri vďaka svetlovodom

Užívatelia hodnotia denné svetlo ako najväčší benefit domu pre zdravé bývanie. Zároveň je zásadnou požiadavkou pri kúpe nehnuteľnosti. VELUX pomáha privádzať denné svetlo aj na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Najnovším prírastkom v produktovom portfóliu je svetlovod Novej Generácie... Čítaj ďalej

  • 326

Ďalšie bleskovky